ARAŞTIRMA MAKALESİ

Mansur Koçinkağ, Doç. Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

E-Mail: mansur-kocinkag@hotmail.com,

ORCID: 0000-0002-2589-945X

Citation/©: Koçinkağ, M. (2020). İmâm Şâfiî’yi Ehl-i Hadis Ekolü İçinde Değerlendirmek Mümkün müdür? Theosophia, 1, 1-13.

DOI: 10.5281/zenodo.4534563

Görüntülenme

Diğer İstatistikler

zenodo.jpg
ssrn.png

Öz

İmâm Şâfiî’nin ehl-i hadisten olduğuna veya ehl-i hadisin kurucu imâmı kabul edildiğine dair modern bazı iddialar söz konusudur. Bu tür iddialar, büyük oranda Şâfiî’nin hadis ve sünnete yönelik teorik ifadelerine veya daha sonraki kaynaklarda yer alan tarihî bazı rivâyetlere dayanır. Hâlbuki bu konuda sağlıklı bir sonuca ulaşmak için hicrî üçüncü asırda kaleme alınan hadis ve tarih kitaplarını incelemek gerekir. Biz de bu çalışmada hicrî üçüncü asırda yaşayan ehl-i hadisin eserlerini incelemek suretiyle onun konumunu tespit etmeye çalıştık. Ulaştığımız neticeye göre ehl-i hadis, tarih kitaplarında Şâfiî’nin biyografisine yeterince temas etmemiş, hadis kaynaklarında ondan pek hadis rivayet etmemiş ve ismine dahi nadiren temas etmiştir. Dolayısıyla Şâfiî’nin ehl-i hadisin kurucularından olduğu iddiası bir yana, Şâfiî'nin bu ekole mensup olduğu dahi söylenemez.

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Ehl-i Hadis, Ehl-i Re’y, Şâfiî, Hicrî Üçüncü Asır

İmâm Şâfiî’yi Ehl-i Hadis Ekolü İçinde Değerlendirmek Mümkün müdür?

Is it Possible to Evaluate Imām Shafi‘ī within Ahl al-Hadith School?