Risâle fî Mes’elet’il-Vucûdiyye: Muhammed Hâdimî’nin İbn Arabi Müdefaası

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Yaşar SARIKAYA, Prof. Dr.
Justus-Liebig-Universität Gießen
E-Mail: Yasar.Sarikaya@islamtheologie.uni-giessen.de
ORCID: 0000-0000-0000-0000

Citation/©: Sarıkaya, Y. (2021). Risāla fī mas’alati l-wuğūdiyya: Muḥammad Ḫādimīs Plädoyer zugunsten von Ibn ‘Arabī. Theosophia, 2, 89-99.

DOI: 10.5281/zenodo.5021224

Görüntülenme

Diğer İstatistikler
ZENODO

Öz

Din ve dünyanın anlaşılması ve yorumlanmasında İslam düşünce tarihinde sûfîler ile ulema arasında – epistemolojik ve hermenötik – farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazı tartışmalı konular kimi zaman hararetli tartışmalara, kimi zaman da iki taraf arasında gerçek çatışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalardan biri de özellikle sûfîlerin Varlığın birliği anlayışıdır. Bu teoriyi sistematik hale getiren Endülüslü sûfî İbn Arabî, kendi zamanını aşarak bugüne kadar gelen tartışmaların odak noktası olmuştur. Osmanlı sûfî âlimi Muḥammad El-Ḫâdimî, risalelerinden birinde bu konudaki düşünce farklılıklarını/pozisyonlarını özetlemektedir. Bu risalede o, sûfî İbn Arabî’yi savunur ve onun görüşlerini ulemanın kabul edebileceği bir formda sunar. Bu makale söz konusu risaleyi ele alarak içeriğini analiz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Muhammed Hâdimi, İbn Arabi, Vahdet-i Vücud, Risale fi Mes’elet’il-Vucûdiyye.

Risāla fī mas’alati l-wuğūdiyya: Muḥammad Ḫādimīs Plädoyer zugunsten von Ibn ‘Arabī