Vahdet-i Vücûd Okuluna Göre İnançların Birlik ve Çokluğu ve Vahdet-i Ma‘bûd Problemi

The Unity and Plurality of Beliefs and the Problem of Wahdat al-Ma‘būd  according to the School of Vahdat al-Wujud

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Muhammed BEDİRHAN, Dr. Öğt. Üye.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

E-Mail: muhammedbedirhan@comu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-0834-8733

Citation/©: Bedirhan, M. (2020). Vahdet-i Vücûd Okuluna Göre İnançların Birlik ve Çokluğu ve Vahdet-i Ma‘bûd Problemi. Theosophia, 1, 91-116.

DOI: 10.5281/zenodo.4537173

Görüntülenme

Diğer İstatistikler

zenodo.jpg
philpeople.png
ssrn.png

Öz

Teşekkül döneminden itibaren din kavramı ve dindarlıkla ilgili temel meseleler sûfîlerin ilgisini çeken konular içerisinde yer almıştır. Bu nedenle sûfî müelliflerin konuyla ilgilendiği ve özgün bir dînî düşünce üretme çabası içinde olduğu görülmektedir. Tasavvufun geliştirdiği bu dînî düşünce geleneği içinde İslâm dışındaki diğer dinler ve onlardaki inanç ve ibâdetler, bu din mensuplarıyla karşılıklı ilişkilerle ilgili problemlere de yer verilmiştir. Bu bağlamda dinin doğası, dinler ve inanç sistemleri ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında en özgün açıklamalar ise tasavvuf geleneği içerisinde gelişen büyük dünya görüşlerinden biri olan Vahdet-i Vücûd okuluna aittir. Bu makalede Vahdet-i Vücûd okulunun din kavramı ve bu kavramla ilgili bazı temel hususlarla ilgili ana görüşleri değerlendirilmektedir. Buna göre makale çerçevesinde Vahdet-i Vücûd anlayışına bağlı olarak dinin tanımı, dine duyulan ihtiyaç, dinlerin hakîkatinin birliği, dinlerin çokluğunun nedeni ve vahdet-i ma‘bûd anlayışı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Din, Vahdet-i Vücûd, Vahdet-i Ma‘bûd, Perennializm, Kurtuluş Teorisi